TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 12. september 2016

Fredensborg Kommune giver hermed tilladelse efter §§ 16 og 17 i Vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december 2015) og § 9 stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om Vandløbsregulering og -restaurering m.v., til at opsætte en ny bro med læringsplads i Usserød Å, som erstatning af eksisterende bro i mellem Byengens Ådal og Østlige Ådal.
Ansøger er Rambøll. Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S.

Klagefristen er indtil d. 10. oktober 2016 kl. 23:59.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til vandløbslovens § 80 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.  

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Reguleringstilladelse til opsætning af ny bro

Reguleringstilladelse til opsætning af ny bro

Clipart Bilag 1 - Vandlæringsplads

Bilag 1 - Vandlæringsplads

Clipart Bilag 2 - Planoversigt

Bilag 2 - Planoversigt

Clipart Bilag 3 Vandlæringspladsen

Bilag 3 Vandlæringspladsen