TILLADELSE | Arkiv KOKKEDAL

Opdateret: 10. april 2019

Fredensborg Kommune har modtaget en ansøgning om nedrivning af bjælkehuset på 94 m², som er en del af et bevaringsværdigt enfamiliehus, beliggende Nordskrænten 3, 2980 Kokkedal, matr. nr. 1 os Jellerød, Karlebo.  

Bjælkehuset er ifølge BBR opført i år 1934, og fremstår som et træhus med tag belagt med tegl.  Huset er sidenhen tilbygget og fremtræder i dag som 2 bygninger, der er sammenbygget med en mellemgang. Det samlede etageareal er på 358 m², heraf 264 m² boligareal og 94 m² erhvervsareal. Bjælkehuset er i BBR registreret som erhvervsareal.

Ved SAVE-registreringen fik huset en samlet SAVE-bevaringsværdi på 4. Registreringen er foretaget i 2014.

Ejendommen er på baggrund af SAVE-registreringen optaget som bevaringsværdigt i Kommuneplan 2017, og skal derfor behandles i henhold til Bygningsfredningslovens bestemmelser i § 18*.

 

Eventuelle indsigelser mod nedrivningen, beder vi dig skrive eller maile til Fredensborg Kommune, Plan og Byg på email til byggesager@fredensborg.dk, så vi har dine bemærkninger senest torsdag den 9. maj 2019.

Den endelige afgørelse træffes af Fredensborg Kommune. Dine bemærkninger indhentes for at give Fredensborg Kommune et så fyldestgørende grundlag som muligt at træffe en afgørelse på.

Henvis venligst til sagsnummer 2019-0074.
*Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer
§ 17. En bygning er bevaringsværdig, jf. § 16, stk. 1, nr. 7, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 14.
§ 18. En bevaringsværdig bygning, jf. § 17, må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager inden udløbet af de efter byggelovgivningen gældende frister offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen med en frist på mindst 4 og højst 6 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.
Stk. 3. Samtidig med offentliggørelsen skal kommunalbestyrelsen underrette ejeren samt de i § 6, stk. 1 nævnte personer, foreninger m.fl., herunder om fristen for indsigelser m.v.
Stk. 4. Senest 2 uger efter fristens udløb meddeler kommunalbestyrelsen ejeren, hvorvidt der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. Nedlægger kommunalbestyrelsen ikke forbud, foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse af sin beslutning. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt.
Stk. 5. Bestemmelserne gælder ikke bygninger, der er omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan, i en byplanvedtægt eller i et lokalplanforslag offentliggjort efter planlovens § 17.