TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 22. oktober 2018

Fredensborg Kommune skal med dette træffe en afgørelse om landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1. til Jagtvej 4, Matrikel nr. 11 c Grønholt By, Grønholt

Fredensborg Kommune giver hermed landzonetilladelse til opførelse af en 81 m² stor garagebygning ifm. opførelse af nyt stuehus efter en brand på ejendommen.
 

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.
Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen.

Indgang til Klageportalen kan du finde på www.borger.dk og www.virk.dk, ved at søge efter ´Klageportal’. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Der er også et link til Klageportalen på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen kan påklages af ministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1.
Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og skønsspørgsmål.

Clipart Se landzonetilladelsen her

Se landzonetilladelsen her