TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 16. november 2021

Fredensborg Kommune skal med dette træffe en afgørelse om landzonetilladelse jf.Planlovens § 35, stk. 1. til Nederste Torpenvej 3A.

Fredensborg Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til at opføre en ny, daginstitution på 197 m2.
Tilladelsen er baseret på ansøgningen om landzonetilladelse modtaget den 12.07.2021, med supplerende oplysninger modtaget senest den 05.11.2021.
Vilkårene skal tinglyses for ejerens regning, og omkostningerne påhviler ejeren, jf. planlovens § 55.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet.

Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen.
Indgang til Klageportalen kan du finde på https://naevneneshus.dk/. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.
Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Afgørelsen kan påklages af ministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og skønsspørgsmål. 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, jf. § 2 i BEK nr. 130 af 28.01.2017. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Afgørelsen offentliggøres den 17.11.2021 på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort jf. planlovens § 62
Du kan læse mere om forholdene ved at klage her: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Lovgrundlag
Planloven (LBK nr. 587 af 27/05/2013) med senere ændringer og tilføjelser.

Clipart Se landzonetilladelsen

Se landzonetilladelsen