TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune har meddelt fornyet vandindvindingstilladelse jf. vandforsyningsloven § 20 til indvinding af 3000 m³/år fra DGU 187.900 beliggende matr.nr. 1a Søholm By, Asminderød, Søholmvej 31A Søholm, 3480 Fredensborg.

Tilladelsen gives for 15 år. 

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelse om indvindingstilladelse
Kommunens afgørelse om tilladelse til vandindvinding kan, jf. vandforsyningslovens §§ 75, 78 og 80, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. De, der kan klage, er afgørelsens adressat, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, jf. vandforsyningslovens § 80.
Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis ret i klagen.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Fredensborg Kommune. Hvis Fredensborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Fredensborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk

Domstolsprøvelse
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.
Fredensborg Kommune har afgjort, at ansøgning om fornyet vandindvin-dingstilladelse til DGU 187.900 Søholmvej 3A ikke kræver en VVM-vurdering.
Efter planlovens bestemmelser om VVM i VVM-bekendtgørelsen er det afgjort, at udnyttelse af ovenstående tilladelse ikke anses at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse.
Klagevejledning vedr. afgørelse om ikke-VVM-vurdering
Afgørelsen, om at der ikke skal laves en VVM-redegørelse i ovenstående sag om vandindvinding, kan påklages, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Der kan udelukkende klages over retlige forhold. 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-klagenævnet. 
Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Fredensborg Kommune. Hvis Fredensborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Fredensborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk 

Domstolsprøvelse
Kommunens og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser kan jf. planlovens § 62 indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt.

 

Clipart Vandindvindingstilladelse Søholm 31A

Vandindvindingstilladelse Søholm 31A

Clipart Afgørelse om ikke-VVM-vurdering

Afgørelse om ikke-VVM-vurdering