TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg kommune giver hermed tilladelse efter § 37 i vandløbsloven (lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017) og §3 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og –restaurering m.v., til restaurering af Donse Å.

Ansøger er Fredensborg Kommune

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i tilladelsen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.  

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Donse Å - Restaureringstilladelse

Donse Å - Restaureringstilladelse

Clipart Bilag 1. Detailprojekt

Bilag 1. Detailprojekt

Clipart Bilag 2. Hydrologisk undersøgelse

Bilag 2. Hydrologisk undersøgelse