TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 2. juli 2018

Fredensborg Kommune meddeler §3 dispensation til fældning af træer og buske, delvis oprensning af tørvegrave og render på matrikel 7d og 7t Danstrup By, Asminderød, beliggende Helsingørsvej 39. 

Klagevejledning 
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb (30-07-2018). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen