TILLADELSE | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 21. december 2016

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af tre vandhuller på ejendommen Oldvejen 2, 3480 Fredensborg. Det ene på matrikel 71c og de to andre på 11a Lønholt By, Grønholt.

Vandhuller er i dag vokset til og fyldt op med blade
Fredensborg Kommune har d. 3. november 2016 modtaget ansøgning fra Liebhaverskovfogeden v. Claus Hemmingsen på vegne Jesper Brunander. Der søges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning og udvidelse af tre eksisterende vandhuller.
Fredensborg Kommune giver dispensation til oprensning af vandhullerne, således som angivet i vilkår for dispensationen, men finder det ikke nødvendigt, at udvide vandhullerne. Kommunen mener, at en oprensning ofte giver så meget lys og plads, at en udvidelse ikke er nødvendig for søer af en vis størrelse. Ændringerne, der er givet tilladelse til, anses for at være naturforbedrende. Ved samtlige søer vil ændringerne give større bredzoner, bedre iltforhold og varmere vand.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb (27-12-2016). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Se dispensation fra naturbeskyttelsesloven