TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. november 2016

Se kortudsnit

Fredensborg Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til at oprense en sø på matr.nr. 10a Danstrup By, Asminderød, Danstrupvej 24.

 

Klagevejledning
Fredensborg Kommunens afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Spørgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måden fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se dispensation til at oprense sø

Se dispensation til at oprense sø