TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. marts 2018

Vandhul har i dag intet dyreliv. Fredensborg Kommune har den 24. juli 2017 modtaget ansøgning fra Henrik Norling. 
Der er søgt om dispensation til oprensning og udvidelse af en eksisterende sø. Formålet med oprensningen er at forbedre vandkvaliteten i søen, så søen kan blive levested for flere dyr og planter. Især Stor Vandsalamander kan drage fordel af denne oprensning.

 

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening inden klagefristens udløb (24-08-2017), jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/.

Klagen sendes derfra videre til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Se dispensation

Se dispensation