TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 29. november 2016

Vandhul er i dag vokset til i pil og tagrør. Fredensborg Kommune har den 31. oktober 2016 modtaget ansøgning fra Peter Bech.
Der søges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af to vandhuller. Det ene vandhul ligger på matrikel 22 Avderød By, Karlebo og det andet på grænsen af matriklerne 22 og 10a Avderød By, Karlebo.
Fredensborg Kommune giver dispensation til oprensning af vandhul 1, idet kommune vurderer, at det er et naturforbedrende tiltag og afslag på ansøgning om dispensation til oprensning af vandhul 2, da kommunen vurderer, at vandhullets tilstand ikke vil blive forbedret af en oprensning.

 

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen