TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 8. august 2019

Fredensborg Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18 vedrørende fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring en gravhøj i Lunden Babylone til at opføre en carport på ejendommen Humlebæk Strandvej 15A, matr. nr. 1 pp Krogerup, Humlebæk.

Klagevejledning 
Der kan klages over afgørelsen jf. naturbeskyttelseslovens § 78.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på https://naevneneshus.dk/. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan påklages af:

•                Adressaten for afgørelsen 
•                Ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører 
•                Offentlige myndigheder 
•                Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
•                Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører
sådanne interesser.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og skønsspørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, jf. naturbeskyttelseslovens § 87. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort, jf. naturbeskyttelseslovens § 88.

Du kan læse mere om forholdene ved at klage her:Klageportalen for nævnene i Nævnenes Hus.

Clipart Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen i Naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen i Naturbeskyttelsesloven

Clipart Situationsplan

Situationsplan