TILLADELSE | Arkiv KOKKEDALLANDOMRÅDET

Opdateret: 8. november 2019

Fredensborg Kommune giver hermed dispensation fra § 3 i Naturbeskyttelsesloven til rydning af bevoksning og oprensning af en beskyttet sø. Endvidere gives der dispensation til anlæg af en gang- og cykelbro på pæle, der grænser op til søen på matr.nr. 7ei og 7n Brønsholm By, Karlebo, ved Brødregårdsvej.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.

Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Spørgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

Clipart Dispensation til at rydde beplantning, oprensning og anlægge gang- og cykelbro

Dispensation til at rydde beplantning, oprensning og anlægge gang- og cykelbro