TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 16. november 2021

Fredensborg Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til hegning og afgræsning af en beskyttet mose og eng på matr.nr. 11f Grønholt By, Grønholt, Grønholtvangen 38.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet
via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb den 13. december 2021. 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen. 

Ejer vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen

Clipart Kontakt Miljø- og Fødevareklagenævnet

Kontakt Miljø- og Fødevareklagenævnet