TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 6. november 2020

Fredensborg Kommune meddeler dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af forurenet jord og udtynding i vegetation på matr.nr. 8fr Niverød By, Karlebo.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb den 04-12-2020.
 
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ejer vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
 
Svaret skal være modtaget senest torsdag den 4. december 2020, kl. 23:59.
 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen