TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 9. marts 2018

Fredensborg Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2 , jf. 65, stk. 2, i lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse nr. 934 af 27. juni 2017 til 3 skydehuse på ca. 15 m2 på Langstrup Flugtskydebane, Langstrup Mose 1, 3480 Fredensborg, matr. nr. 18 g Langstrup By, Asminderød. 

Klagevejledning
Dispensationen blev offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk den 12. januar 2018.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort, dvs. 9.
februar 2018 ved midnat.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet,
når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Fredensborg Kommune. Hvis Fredensborg Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger om klagebestemmelser findes her http://nmkn.dk/klage/.

Fredensborg Kommunes afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at kommunens afgørelse er meddelt.

Bestemmelser om klage og søgsmål fremgår af naturbeskyttelseslovens kapitel 12.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen