TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 30. august 2019

Fredensborg Kommune meddeler dispensation til udskiftning af bundmaterialer og udlægning af sten og grus i Dageløkkevandløbet st. 4.350 – 4.400.

Den regulativmæssige bundkote i vandløbet hæves ikke i forbindelse med projektet.

Klagevejledning
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.nmkn.dk inden klagefristens udløb den 27-09-2019.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen. Fredensborg Kommune vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager. Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen