TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 14. januar 2022

Fredensborg Kommune har fra mandag givet tilladelse til bekæmpelse af Japansk Pileurt i Veksebo  gadekær.

Gadekæret er beliggende nord for Smedevej 21, 3480 Veksebo.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage direkte via Klageportalen. Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen. Evt. klage skal være Miljø- og Fødevareklagenævnet i hænde inden den 14-Feb-2022 kl. 23:59.

Afgørelsen kan også påklages af offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger, der har en væsentlig interesse i sagen. Naboer og ejere af ejendomme omkring den ejendom, som afgørelsen vedrører, er ikke klageberettigede efter naturbeskyttelsesloven.

Du må ikke udnytte dispensationen, før klagefristen er udløbet eller før en evt. klagesag er afsluttet. Hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager klager fra andre, vil du blive orienteret med det samme.

Du kan indbringe kommunens afgørelse for domstolene. Dette skal ske inden 6 måneder, fra du har modtaget afgørelsen jf. naturbeskyttelseslovens § 88. Du kan læse mere om forholdene ved at klage i Bilag 1 nederst i dette brev og her: Naevneneshus.dk

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen