TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 23. november 2021

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af sø og naturpleje på matr.nr. 7al og 7e Asminderød By, Asminderød, Kongevejen 38, Fredensborg.

Fredensborg Kommune giver dispensation til oprensning af sø og naturpleje i mose og omkring søer, således som angivet i vilkår for dispensationen.

Afgørelsen er truffet af administrationen efter naturbeskyttelseslovens § 65 med henvisning til § 3.

Klage
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage direkte via Klageportalen. Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen.

Evt. klage skal være Miljø- og Fødevareklagenævnet i hænde inden den 21. december 2021 kl. 23:59.

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen