TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 12. november 2021

Fredensborg Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet og truffet afgørelse om, at tilladelse til etablering og drift af vertikalt jord-varmeanlæg på Gl Strandvej 41, 3050 Humlebæk ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af bestemmelser-ne om VVM-pligt.

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelse 
Kommunens afgørelse om, at etablering og drift af et vertikalt jordvarmeanlæg på Gl Strandvej 41 ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt kan påkla-ges til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens § 49, stk. 1. Der kan udelukkende klages over retlige forhold. De klageberettigede er jf. lovens § 50, stk. 1 miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og lands-dækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af na-tur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealan-vendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Fredensborg Kommune. Hvis Fredensborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Fredensborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked herom.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageporta-len. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg Kommune. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Domstolsprøvelse
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Clipart Se afgørelsen her

Se afgørelsen her