TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 18. november 2020

Fredensborg Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet og truffet afgørelse om, at tilladelse til etablering og drift af vertikalt jord-varmeanlæg på Gl. Strandvej 288, 3050 Humlebæk ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af bestem-melserne om VVM-pligt.

Klagevejledning vedr. kommunens afgørelse
Kommunens afgørelse om, at etablering og drift af et vertikalt jordvarmeanlæg på Gl. Strandvej 288 ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt kan på-klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. miljøvuderingslovens § 49, stk. 1. Der kan udelukkende klages over retlige forhold. De klageberettigede er jf. lo-vens § 50, stk. 1 miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for are-alanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.
 
Klagefristen er fire uger fra den dag, afgørelsen er meddelt og offentliggjort på kommunens hjemmeside www.fredensborg.dk
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Fredensborg Kommune via Klagepor-talen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Fredensborg Kommune. Hvis Fredensborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Fredensborg Kom-mune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk

Domstolsprøvelse
Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.
Clipart Se VVM-afgørelsen

Se VVM-afgørelsen