TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 3. december 2020

Fredensborg Kommune har den 10.11.2020 truffet afgørelse om, at udskiftning af kunstgræsbane på matr. Nr. 4cm, Nederste Torp by, Humlebæk, ikke kræver, at der udarbejdes en VVM-redegørelse. 

Afgørelsen er truffet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (Lovbkg. 1225 af 25. oktober 2018).

 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er annonceret, dvs. senest 8.12.2020. 

En eventuel klage skal sendes via klageportalen www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. NemID skal anvendes til login. Der findes også et link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. 

Clipart Se afgørelsen her

Se afgørelsen her