TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 12. oktober 2018

Fredensborg Kommune meddeler §3 dispensation til oprensning af grøft i §3 mose på matrikel 1a, Øverste Torp By, Humlebæk. Grøften er en del af et større eksisterende grøftesystem i mosen. 

Klagevejledning 
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til naturbeskyttelseslovens § 78 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb (09-11-2018).

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse, se yderligere i dispensationen.
Ansøger vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.
Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsens annoncering.

 

Clipart Se dispensationen

Se dispensationen