HØRING | Arkiv NIVÅ

Opdateret: 25. juli 2016

Høring af projektforslag udvidelse af sandfang Bassebæk

Grundet sandvandring fra vandløbssystemet til Nivå ønsker Fredensborg Kommune en udvidelse af sandfanget i Bassebækken, hvorved sandet opsamles inden det når Nivå.
Ved at hindre sand på bunden af vandløb, vil det øge muligheden for at opfylde målsætningen ”God økologisk tilstand”, således at vandløbsinsekter og ørred trives.
Foruden vil det afværge at aflejret sand i Nivå, opstemmer vand i Krydsmosegrøften.

Baggrund og projektbeskrivelse
På nuværende tidspunkt løber der meget sand fra det opstrøms vandløbssystem og ud i Nivå. Det er vurderet, at sandaflejringer giver et ensformigt og artsfattigt vandløbsmiljø og gør det vanskeligt for både Nivå og Bassebæk, at opfylde
målsætningen god økologisk tilstand. En god økologisk tilstand er når ørred og vandløbsinsekter trives, deres trivsel vanskeliggøres af sandaflejringer på bunden af vandløbet. Samtidig medfører sandaflejringen ved udløb i Nivå, at der sker en
opstuvning op gennem Krydsmosegrøften.
For at begrænse denne tilstand, har Fredensborg Kommune ønsket at udvide det eksisterende sandfang i Bassebæk. (se kortbilag). Sandvandringen vil blive standset inden det aflejres i Nivå.
Et sandfang er udvidelse af en vandløbsstrækning, der graves dybere og bredere, således at vandets hastighed nedsættes. Det skal have en pasende størrelse til at modtage det sand, der skønnes at vandre. Sandfang tømmes efter behov men mest almindeligt en gang om året.
I dette projekt udvides det eksisterende sandfang til en strækning på 20 meter fra vandløbsstation ca. 2596 til 2616 og en bredde på 4 meter. Vandløbsbunden uddybes op til 0,5 meter. (se skitse nedenfor).
Projektet opfattes som en regulering efter vandløbsloven jf. vandløbsloven § 16 og 17 og skal derfor sendes i 4 ugers offentlig høring. Derefter offentliggøres afgørelsen med en klagefrist på 4 uger.

Clipart Udvidet sandfang Bassebæk - høringsbrev

Udvidet sandfang Bassebæk - høringsbrev