HØRING | Arkiv NIVÅHUMLEBÆKKOKKEDALFREDENSBORGLANDOMRÅDET

Opdateret: 27. oktober 2020

Byrådet har d. 26. oktober 2020 godkendt at sende et forslag til regulativ for husholdningsaffald i høring. Regulativet skal erstatte kommunens regulativ for husholdningsaffald af d. 12. oktober 2016.
 
Regulativet danner grundlag for håndtering af husholdningsaffald i Fredensborg Kommune. Regulativforslaget følger den opbygning og disponering, der er fastlagt af Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Denne opbygning sikrer, at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv.
 
Baggrund for tilføjelser og en række ændringer i regulativforslaget, er Byrådets beslutning af d. 25. marts 2019 om indførelse af det fremtidige affaldssystem og ny indsamling af genanvendelige affaldsfraktioner i kommunen. Af væsentlige ændringer kan følgende nævnes:
 
1. Ordning for dagrenovation (§ 9). Volumen af dagrenovation i etage- og rækkehusboliger med fælles beholdere er nedsat til 75 l./bolig/uge, mod 110 l. i dag. Det er en naturlig konsekvens når der udsorteres mere genanvendeligt affald (pap, plast og metal).
 
2. Ordning for papir, pap, glas, metal og plast (§ 10– 14). Der er indført bestemmelser i forbindelse med ny henteordning for enfamilies bolig, hvor indsamling i 2 stk. 2-kammerbeholdere er nøje beskrevet. Der er sorteringspligt, men ikke pligt til at benytte beholderne. Muligt at framelde 1-3 beholdere. Borgere der afmelder beholdere, skal benytte kuber og genbrugsplads i stedet. Papirbeholderen konverteres til pap.
For etage- og rækkehusbebyggelser er ordningen udvidet med indsamling af pap, metal og plast i fælles beholdere.
Sorteringspligt af papir, pap, glas, plast og metal omfatter også kommunale institutioner.
 
3. Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) (§ 19). Pose på låg ordningen for batterier udvides til at omfatte småt elektronik (mobiltelefon, GPS, fjernbetjening, el-tandbørste). Afleveres i en klar pose på oven på låget af egen affaldsbeholder.
 
4. Regler for standpladser og adgangsveje for affaldsbeholdere (Bilag 1). Regler tilpasset de nye ordninger. Afstandskrav fra skel til beholder er uændret (max 20 m.). Tilføjet en stramning for koteletgrunde, da koteletbenet ikke medregnes i ovennævnte afstand (20 m.). Beholdere på hjul skal stå indenfor max 5 m. fra koteletbenets slutning.
 
5. Regler for kapacitet, anvendelse, renholdelse og afhentning af beholdere (Bilag 2). Regler for beholderkapacitet, anbringelse af beholder, anvendelse af beholder, renholdelse af beholder og afhentning af genanvendeligt affald svarer til de nugældende regler for beholdere på hjul til dagrenovation og er samlet i bilag 2, så reglerne ikke behøver at blive gentaget under hver ordningsbeskrivelse (§ 10-14).
 
6. Vejledning i etablering af nedgravede affaldsbeholdere (Bilag 3). Nye bestemmelser vedr. etablering af nedgravede affaldsløsninger for pap, plast og metal. Vejledende volumen til hhv. glas, papir, pap, plast og metal pr. boligenhed.
 
Der er desuden foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i en række husholdningsaffaldsordninger. 
 
Regulativforslaget er til høring fra d. 28. oktober 2020 til d. 25. november 2020.

I denne periode kan alle interesserede kommentere regulativet. Bemærkninger eller kommentarer til regulativet skal sendes til Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal eller på e-post: miljoe@fredensborg.dk, så de er kommunen i hænde senest d. 25. november 2020 kl. 15.00.
Når høringsperioden udløber, vil de indkomne bemærkninger indgå i Byrådets overvejelser, inden regulativet vedtages endeligt. Regulativforslaget samt dagsordenspunktet kan ses her.
Clipart Se regulativ for husholdningsaffald med rettelser

Se regulativ for husholdningsaffald med rettelser

Clipart Se regulativ for husholdningsaffald

Se regulativ for husholdningsaffald

Clipart Se dagsordenspunkt

Se dagsordenspunkt