HØRING | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 6. juni 2017

Fredensborg Byråd har vedtaget den endelige Natura 2000 handleplan for det Natura 2000-område; Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov, som Fredensborg Kommune er berørt af.

Handleplanen beskriver, hvordan man kan sikre og forbedre vilkårene for arter og naturtyper, der er udpeget for Natura 2000-området fx stor vandsalamander og naturtypen rigkær. Konkrete indsatser kan være fx. rydning af vedplanter, afgræsning/høslæt og bekæmpelse af invasive arter.

Naturhandleplanen er udarbejdet i samarbejde med Gribskov, Helsingør og Hillerød kommuner. Handleplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 20. oktober – 15. december 2016.

Klagevejledning
Byrådets beslutning kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse (jf. Miljømålslovens § 53).

Følgende er klageberettiget jf. miljømålslovens § 55:
• Miljø- og fødevareministeren
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
• Offentlige myndigheder
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort jf. Miljømålslovens § 58.
Du klager via den digitale klageportal, som findes på www.borger.dk eller www.virk.dk.
Der er 4 ugers klagefrist fra offentliggørelsen.

Clipart Høringssvarene kan ses i hvidbogen

Høringssvarene kan ses i hvidbogen

Clipart Se Natura 2000

Se Natura 2000