TILLADELSE | Arkiv HUMLEBÆK

Opdateret: 3. maj 2016

Fredensborg Byråd har den 25. april 2016 endeligt vedtaget Lokalplan H109 Pleje- og rehabiliteringscenter ved Boserupvej samt tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013.

Lokalplanens formål
Formålet med lokalplanen er, at sikre mulighed for placering af byggeri til offentlige formål, som eksempel pleje- og rehabiliteringscenter, lægepraksis, café med tilhørende færdselsarealer og friarealer, sikre at bygninger og arealer indpasses i forhold til den eksisterende by og det omgivende landskab samt sikre at lokalplanområdets bygninger og arealer disponeres og udformes med vægt på bæredygtighed, mangfoldighed, social kontakt og arkitektonisk kvalitet.

Resultat af offentlig høring
Lokalplanforslaget var fremlagt til offentlig høring fra 5. januar 2016 til den 8. marts 2016. I forbindelse med den offentlige høring blev der afholdt borgermøde den 28. januar 2016

I høringsperioden indkom i alt 30 indsigelser og bemærkninger fra myndigheder, foreninger og privatpersoner. Den ene indsigelse indeholdte 120 håndskrevne underskrifter samt 527 digitale tilkendegivelser. Et resumé af indsigelser og bemærkninger samt høringssvarene i deres helhed var vedlagt som bilag til den politiske behandling af sagen på møderne i april 2016. 

På baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger samt administrationens anbefalinger blev der vedtaget følgende ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplan H109:

• § 3 stk. 2 afsnit 3
Henvisningen rettes til § 9.4

• § 7 stk. 2
Teksten ændres til: ’Bebyggelsen må opføres i maksimalt 3 etager. Ingen del af bygningens tag må hæves mere en 12 meter. ’ - Resten af bestemmelsen er uændret.

• § 9 stk. 4
Bestemmelsen præciseres så det tydeligere fremgår, at der er tale om et hegn, der supplerer det eksisterende levende hegn.
Teksten ændres til: ’Hvis bebyggelsen placeres på tværs af det levende hegn (delområde B) skal der etableres et nyt ubrudt hegn, som supplerer det eksisterende hegn, så der til enhver tid er et ubrudt nord-sydgående forløb af træet fra Langebjergstien til lokalplanområdets sydgrænse.’ - Resten af bestemmelsen er uændret.

Offentliggørelse
Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen blev annonceret d. 27. april 2016. Endvidere udleveres lokalplanen ved henvendelse til Fredensborg Rådhus, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv.


Lokalplanens retsvirkninger
Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, i følge Lov om planlægning, § 18, kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg m.v., der er indeholdt i planen.

Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i lokalplan kan tillades af Byrådet, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Ændringer i lokalplanen kan ske efter Byrådets vedtagelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye lokalplaner.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklage-nævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.  Du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan påklages af miljøministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1.

Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Natur- og Miljøklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 60. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er meddelt/offentliggjort jf. planlovens § 62.

Clipart Lokalplan H109 Pleje- og rehabiliteringscenter ved Boserupvej

Lokalplan H109 Pleje- og rehabiliteringscenter ved Boserupvej