TILLADELSE | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 12. februar 2020

Fredensborg Kommune har meddelt landzonetilladelse jf. planlovens § 35, stk. 1 til følgende nybyggeri og anvendelse:
  • Opførelse af en ny 3-længet bygning i 1½ etage med et grundareal på ca. 578 m² og et etageareal på ca. 1000 m².
  • Anvendelse af ca. halvdelen af bygningen til kontor for 2 personer samt lejlighedsvis kursusvirksomhed for max. 12 personer samt mødefaciliteter. Den anden halvdel af bygningen skal anvendes til bolig nr. 2 og garage.
på ejendom beliggende Langerødvej 20, Langerød, 3480 Fredensborg, matr. nr.  2 a Langerød By, Asminderød.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus. Du klager via Klageportalen. Indgang til Klageportalen kan du finde på https://naevneneshus.dk/. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.
 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyrets størrelse reguleres hvert år. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
 
Afgørelsen kan påklages af ministeren og i øvrigt af enhver med retlig interesse i sagens udfald, jf. planlovens § 58 stk. 1.
 
Når en klage er indgivet behandler Fredensborg Kommune i første omgang klagen, og sender sagen til Planklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse, samt de dokumenter der er indgået i sagens bedømmelse. Afgørelsen kan påklages til fuld efterprøvelse af både rets- og skønsspørgsmål.
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, jf. § 2 i BEK nr. 130 af 28-01-2017. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
 
Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort jf. planlovens § 62.
 
Du kan læse mere om forholdene ved at klage her: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
Clipart Landzonetilladelsen med bilag

Landzonetilladelsen med bilag