HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 6. oktober 2018

Fredensorg Kommune agter at give tilladelse til etablering af nyt overløbsdræn samt medbenyttelsestilladelse til Tjæredamsløbet.

Der er truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM pligtig.

Klagevejledning 
Fredensborg Kommunes afgørelse kan i henhold til planloven påklages til Planklagenævnet. En eventuel klage skal sendes til Planklagenævnet via Klageportalen på www.nmkn.dk inden klagefristens udløb.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, se yderligere i afgørelsen.
Ansøger vil ved klagefristen udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Søgsmål ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder fra afgørelsen annoncering.

Clipart Se reguleringstilladelsen

Se reguleringstilladelsen