HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 26. april 2019

Byrådet har den 25. marts 2019 besluttet at sende forslag til tillæg nr. 10 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 i offentlig høring.

Forslaget vedrører Karlebo skoles gl. sporstplads på Gunderødvej 46, som udlægges som kloakopland i stedet for åben land. Planændringen sker i forbindelse med opførelse af 10 nye boliger.  

 

Høringsperiode
Forslag til tillæg nr. 10 er i offentlig høring i 8 uger i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven (LEK nr. 241 af 13. marts 2019) og spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr. 1469 af 12. december 2017).

Høringsperioden er fra den 26. april 2019 til den 21. juni 2019.

I høringsperioden har berørte parter mulighed for at kommentere forslaget over for byrådet. Eventuelle kommentarer til forslaget skal sendes til Fredensborg Kommune, Vand og Natur, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal eller til spildevand@fredensborg.dk og være kommunen i hænde senest den 21. juni 2019 kl 23:59.

Indkomne kommentarer vil indgå i byrådets endelige behandling af tillægget.

Miljøvurdering
Kommunen afgør samtidig og i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter, at nærværende tillæg til spildevandsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Begrundelsen er, at tillægget alene indeholder mindre ændringer til kommunens spildevandsplan 2011-2020, og at ændringerne ikke vurderes at få negativ indvirkning på miljøet. Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. senest den 24. maj 2019 kl 23:59. En eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen på hjemmesiden www.naevneneshus.dk inden klagefristens udløb. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelse.

 

Clipart Forslag til tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2011-2020

Forslag til tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2011-2020