HØRING | Arkiv NIVÅHUMLEBÆKKOKKEDALFREDENSBORGLANDOMRÅDET

Opdateret: 6. april 2017

På baggrund af en screening har Fredensborg Kommune afgjort, at Forslag til Vandforsyningsplan 2017 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Vandforsyningsplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lov nr. 425 af 18/05/2016), og Fredensborg Kommune skal derfor vurdere, om Vandforsyningsplanen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af en miljøscreening af planforslaget.

Screeningen viser, at planen
• Ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægsprojekter
• Ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet

Samlet set vurderer Fredensborg Kommune, at der ikke er behov for en miljøvurdering af Forslag til Vandforsyningsplan 2017.

Afgørelsen om at Forslag til Vandforsyningsplan 2017 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering er i høring indtil den 4. maj 2017.

Klagevejledning
En klage skal være indgivet skriftligt. Klagefristens udløber 4 uger efter annoncering af denne afgørelse.
Klager over retlige spørgsmål (dvs. om procedurerne i forbindelse med miljøvurderin-gen er fulgt efter lovens bestemmelser) i forbindelse med Fredensborg Kommunes af-gørelse kan påklages til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på  ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klage-portalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal eller elektronisk til vandognatur@fredensborg.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Clipart Afgørelse - Vandforsyningsplan

Afgørelse - Vandforsyningsplan