HØRING | Arkiv LANDOMRÅDET

Opdateret: 11. september 2019

Fredensborg Byråd har i henhold til Planloven vedtaget at offentliggøre et forslag til lokalplan N103 – For område ved Mariehøj samt tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013.

Lokalplanen har til formål at fastlægge rammer for anvendelse af Græstedgård til institutions- og fritidsformål, herunder at bevare bebyggelsens karakter af gårdanlæg med stuehus og udlænger, at fastlægge rammer for placering af evt. nybyggeri samt at bevare karaktergivende træer, hegn og beplantning.

Fremlæggelse og indsigelsesfrist
Fra 5. januar 2016 til 2. marts 2016 er lokalplanforslaget endvidere fremlagt til offentligt eftersyn på kommunens biblioteker, hvor det kan gennemses inden for de normale åbningstider. Eksemplarer af lokalplanforslaget kan rekvireres ved henvendelse til Center for Plan og Miljø på Rådhuset, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal, telefon 72 56 50 00.

Indsigelser imod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget skal sendes til Fredensborg Kommune, Center for Plan og Miljø, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal eller plan@fredensborg.dk den 2. marts 2016 og vil herefter indgå i byrådets endelige behandling af forslaget.

Efter udløbet af indsigelsesfristen den 2. marts 2016 kan byrådet efter fornyet behandling af lokalplanforslaget vedtage planen endeligt. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanforslaget, kan byrådets vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold. Efter § 17 i planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med planforslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen.

Miljøvurdering
Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Klagevejledning til miljøvurdering
Afgørelsen om, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen (Fredensborg Kommune). Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Ønskes afgørelsen om miljøvurdering indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Clipart Lokalplan L101

Lokalplan L101