HØRING | Arkiv FREDENSBORG

Opdateret: 31. august 2020


Fredensborg Byråd har i henhold til Planloven vedtaget at offentliggøre et forslag til lokalplan F123 – Boliger ved Ulriksdal.

Lokalplanområdet fremgår af kortskitsen.
 
Lokalplanens formål
Lokalplanen har til formål, at muliggøre opførelse af en samlet bebyggelse med boliger fordelt på 2-3 nybygninger i op til 3 etager. Lokalplanen vil endvidere sikre tilhørende fælles friarealer og parkeringspladser samt indeholde principper for veje og stiforbindelser og grønne strukturer.
 
Fremlæggelse og indsigelsesfrist
Forslag til lokalplan F123 er fremlagt i offentlig høring fra den 6. juli 2020 til den 11. september 2020.
 
Indsigelser, ændringsforslag eller bemærkninger til forslag til lokalplan F123 skal sendes til Fredensborg Kommune, plan@fredensborg.dk senest den 11. september 2020 og vil herefter indgå i Fredensborg Kommunes endelige behandling af forslaget.
 
Efter udløbet af indsigelsesfristen den 11. september kan Fredensborg Kommune efter fornyet behandling af forslag til lokalplan F123 vedtage planen endeligt.
 
Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanrevisionen, kan Fredensborg Kommunes endelige vedtagelse tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen.
 
Borgermøde
Det er i henhold til Lov om planlægning ikke et krav, at der gennemføres borgermøde i forbindelse med høringer af lokalplaner.
 
Fredensborg Kommune har en lang tradition for at søge dialogen med borgerne på mange platforme, når planer er i høring. Det vil kommunen fortsætte med også under de særlige omstændigheder, som følge af corona/COVID-19.
 
Det vil dog påvirke visse af de dialogformer kommunen traditionelt har gjort brug af og særligt mulighederne for at holde et traditionelt borgermøde vurderes ikke at være mulige indenfor høringsperioden.
 
I stedet vil Fredensborg Kommune afholde følgende:
 
Der offentliggøres to informationsfilm på kommunens hjemmeside om lokalplanen (www.fredensborg.dk). Den første film fortæller om planforslaget og kan ses her.
Der offentliggøres IKKE en film nr. 2, da der ikke er kommet spørgsmål ind.
 
Herefter bliver der en spørgeperiode, hvor der kan fremsendes spørgsmål til kommunen på plan@fredensborg.dk.
 
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger
Indtil forslag til lokalplan F123 er endeligt vedtaget af Byrådet, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde der kan foregribe den endelige plans indhold.
Efter § 17 i Planloven gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. De eksisterende lovlige forhold på en ejendom, samt den lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at fremkomme med bemærkninger er udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse i overensstemmelse med planforslaget.
 
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget og indtil planen er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen.
 
Miljøvurdering
Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 8, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, da:
  • Bebyggelsen ikke vil have en sandsynlig eller væsentlig miljøbelastning på arealet eller omgivelserne.
  • Arealet er i tilknytning til eksisterende bebyggelse og byområde i øvrigt.
  • Bebyggelsen vil ikke have væsentlig påvirkning på de eksisterende forhold ifbm. trafik, natur, landskab mv.
Klagevejledning til miljøvurdering
I henhold til planlovens § 58 kan du påklage afgørelsen om, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes, jf. miljøvurderingslovens § 10, til Planklagenævnet.
Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk, www.virk.dk eller naevneneshus.dk. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, Egevangen 3B, 2980 Kokkedal eller plan@fredensborg.dk.
 
Det er Planklagenævnet, der afgør om en borger kan fritages.
Klageberettigede er myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væ-sentlig individuel interesse i sagens udfald.
 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at kla-ge. Nærmere vejledning om klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet
 
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder fra offentliggørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan.
Der kan læses mere om forholdene ved at klage her: http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.
 
Clipart Se lokalplanforslag F123

Se lokalplanforslag F123