Naturgenopretning af Langstrup Mose er lykkedes fuldt ud 


I maj 2017 besluttede Byrådet at nedlægge forbud mod fortsat drift på Karlebo Flugtskydebane, indtil miljøgodkendelsens vilkår 12 om renholdelse og fjernelse af affald på skydebanen var overholdt.
Efterfølgende meddelte Karlebo Sogns Jagtforening kommunen, at det bliver et permanent stop for skydning.

Firmaet HedeDanmark, som har stor erfaring med gravearbejder i moseområder med særlige skånsomme metoder for oprensning af forurenet jord, gik i gang med oprensning og genetablering i tæt samarbejde med miljøafdelingen i efteråret 2019.
Der er opgravet og bortkørt knap 8.000 tons forurenet jord, heraf ca. 4.400 tons med indhold af lerduer og haglskåle. Vegetation er ryddet og der er etableret tre lavbundede søer. Den naturlige vandstand i mosen er genskabt ved at sløjfe drængrøfter. Mosen er vigtig i forhold til kommende klimapåvirkninger. Den opsamler regnvand i regnfulde perioder og den våde mosejord binder CO2 i jorden.
 
Langstrup Mose i dag
Langstrup Mose er i dag forvandlet til et rigt naturområde som hjælper med at genoprette insekt- og plantelivet.  Naturen består af en mosaik af lysåben eng, lavvandede søer, mose med tætte pilekrat og rørskov. Variationen i naturen skaber mange forskellige levesteder for et rigt dyre- og planteliv.
Både vandinsekter og padder som grøn frø huserer i vandhullerne. Projektet passer altså fint med kommunens ambitioner om at fremme naturen, og endog slippe af med en grim forurening. 
Stierne i Langstrup Mose har fået nyt gruslag, så det er nemt at gå i området og nyde den særlige natur. Der vil i løbet af foråret blive sat skilte op, så besøgende kan få indblik i mosens rige dyreliv.


 

2. oktober 2019
Gravearbejderne i Langstrup mose er i fuld gang. Al gravning og kørsel i mosen sker på jernplader. Jorden bliver læsset på dumpere og kørt i mellemdepot, hvorfra det læsses på lastbiller og køres til jordmodtager.
De tre søer er etableret og et antal grøfter er blevet afbrudt for at give området en mere naturlig hydrologi.
Selve gravearbejdet forventes afsluttet indenfor en uges tid. Herefter skal der bruges lidt tid på at rydde op og retablere vejen.

 

17. september 2019
Projektet i Langstrup Mose er i gang og forløber planmæssigt. 
Fældning af træer og slåning af vegetation er afsluttet i de områder, hvor der skal graves.
Der er udlagt jernplader, og selve gravearbejdet påbegyndes nu.

Træer fældes

Tagrør slåes

Der er udlagt køreplader

Fredag 30. august 2019
Naturgenopretning i Langstrup Mose ved Vejenbrød 67
Det er politisk besluttet, at naturen skal genoprettes i Langstrup Mose.
Naturgenopretningen omfatter oprensning af det tidligere skydebaneareal ved at fjerne forurenet jord og synligt affald i form af lerduer og haglskåle.
For at skabe en mere mangfoldig flora og fauna, vil der efter oprensningen desuden blive etableret tre nye lavvandede søer.

 Arbejdet går i gang nu. Først med etablering af skurby og mellemdepot for jord på en del af et areal, som schæferhundeklubben låner af kommunen.
Det egentlige gravearbejde forventes påbegyndt i slutningen af uge 37, hvorefter gravearbejde og kørsel med lastbiler vil foregå på hverdage i tidsrummet kl. 7-18.

Projektet har været i udbud over sommeren, og der blev den 22. august 2019 indgået kontrakt med HedeDanmark, som har stor erfaring med gravearbejder i moseområder, som kræver særlig skånsomme metoder.

Det planlagte projekt omfatter overordnet følgende delopgaver:

•    Rydning af vegetation
•    Bortskaffelse af affald i form af lerduer og haglskåle
•    Opgravning og bortkørsel af ca. 7.000 tons forurenet jord
•    Etablering af tre lavbundede søer

Langstrupstien vil ikke blive afspærret, men der bør som udgangspunkt ikke være færdsel på vejen, da arbejdet indebærer kørsel med tunge maskiner.

Projektet forventes at være færdigt i oktober-november 2019.

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Team Miljø på miljoe@fredensborg.dk.


Karlebo Flugtskydebane
Byrådet besluttede på møde den 29. maj 2017, at kommunen skal nedlægge forbud mod fortsat drift på Karlebo Flugtskydebane, indtil miljøgodkendelsens vilkår 12 om renholdelse og fjernelse af affald på skydebanen er overholdt.
Afgørelsen trådte i kraft den 2. juni 2017.
Karlebo Sogns Jagtforening har meddelt kommunen, at det bliver et permanent stop for skydning. Skydningen er stoppet, og jagtforeningen arbejder i øjeblikket med at fjerne kastemaskiner, maskinhuse, gangbroer med skydepladser og andre installationer og indretninger, der tilhører jagtforeningen. 

Kommunen har udarbejdet projekt for oprensning af arealet for skydebaneaffald for dermed at reetablere den beskyttede natur på stedet.