Nogle steder langs kysten er det nødvendigt at sikre og beskytte kysten mod havet.

Den 1. september 2018 overgik myndighedsbehandling i kystbeskyttelsessager fra Kystdirektoratet til kommunerne. Alle former for kystbeskyttelse og kystsikring kræver en tilladelse fra Fredensborg Kommune.

Lov om kystbeskyttelse giver mulighed for, at ejendomme langs kysten kan søge om tilladelse til at lave kystsikring mod erosion fra bølger og højvande. Loven giver desuden mulighed for at, at ejendommen kan sikres mod oversvømmelse ved anlæg af diger eller lignende.
 

Ansøgning


Du skal ansøge om tilladelse til at lave kystbeskyttelse ved at benytte ansøgningsskemaet . Hvis ansøger ikke selv ejer matriklen, hvor der ansøges om tilladelse til kystbeskyttelse, skal der også udfyldes en samtykkeerklæring. Du kan læse mere i vejledningen  til ansøgningsskemaet
Ansøgningen vil blive vurderet efter Lov om kystbeskyttelse samt Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder.
Ansøgningen vil blive sendt i høring hos øvrige relevante myndigheder og evt. naboer. Lovgivningen kan ses på www.retsinfo.dk.

Tilladelse skal tinglyses på ejendommen. Anlægsarbejde skal anmeldes til Fredensborg Kommune på klimatilpasning@fredensborg.dk mindst 14 dage før det påbegyndes.


Drift og vedligehold


Almindelig vedligehold og drift kan udføres uden særskilt tilladelse, når der ikke ændres på de dimensioner eller materialer, som anlægget er tilladt med.
Har anlægget ingen tilladelse, eller er anlægget fra før 1988, skal der søges om tilladelse til kystsikringsarbejdet.


Strandbeskyttelseslinjen


Strandbeskyttelseslinjen er en beskyttelseslinje, og der må ikke foretages ændringer af tilstanden af strandbredder eller andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Dvs. at du indenfor denne linje ikke må etablere nogen former for bygninger eller lignende uden at have fået en dispensation, jf. Naturbeskyttelseslovens § 15.

Strandbeskyttelseslinjen administreres af Kystdirektoratet.

Hvis du er i tvivl, om der er strandbeskyttelseslinje ved din ejendom, kan du se nærmere på Miljøportalen eller kontakte Vand og Natur i Fredensborg Kommune.