Virksomheder skal placeres og indrettes således, at støjgener i omgivelserne i videst muligt omfang begrænses.

Der findes vejledende grænseværdier for de fleste typer af ekstern støj. En vejledende grænseværdi er et udtryk for en støjbelastning, som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. Men fordi de forskellige typer af støj ikke er lige generende, reguleres støj af forskellige vejledninger fra Miljøstyrelsen. 

Herunder kan du læse om de regler, der gælder for virksomheders støj, og om hvordan du forholder dig, hvis du føler dig generet af støj.