Et miljøtilsyn er en fysisk gennemgang af en virksomheds miljømæssige forhold.
En medarbejder fra kommunens Team Miljø vil sammen med en repræsentant for virksomheden gennemgå virksomhedens indretning og drift. 

Formålet med tilsynet er at forebygge forurening og kontrollere, at de regler, der er fastsat med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, overholdes.
Derudover føres der bl.a. tilsyn med at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes. 

Ved tilsynsbesøget tilstræber den tilsynsførende at inspirere og vejlede virksomheden om miljøforbedringer.
Følgende punkter vil typisk blive gennemgået ved et miljøtilsyn: 

  • Spildevand 
  • Luft-emission (udledning af stoffer til omgivelserne) 
  • Støj 
  • Bortskaffelse af affald, herunder tømning af olieudskiller 
  • Oplagring af farligt affald, olier og kemikalier 
  • Tankanlæg og olietanke 
  • Miljøledelse/miljøstyring 


​Typisk aftaler Team Miljø tidspunktet for tilsynet med virksomheden minimum 14 dage i forvejen. 

Dog kan Team Miljø vælge at foretage tilsynet uanmeldt, f.eks. ved klager eller hvor formålet med tilsynet kræver det.