Danmarks vildeste kommune - se vores finaleprojekt i konkurrencen

Vild kommune i Fredensborg Kommune 

98 kommuner dyster om at blive Danmarks VILDESTE

Den 5. februar 2021 inviterede miljøministeren alle landets kommuner til at deltage i konkurrencen Danmarks VILDESTE kommune.

Dysten går ud på, at kommunerne skal udvikle de bedste biodiversitetsprojekter - og kun fantasien sætter grænser. Alle landets 98 kommuner har tilmeldt sig konkurrencen, hvor de dyster om titlen som Danmarks VILDESTE.

På papiret er det en konkurrence. Men det er meget mere end det! Det er en mulighed for, at vi sammen kan gøre Danmark vildere. Passe bedre på vores sommerfugle og vilde blomster. Og give en mere sprudlende, kriblende og levende natur videre til vores børnebørn.

Kommunerne kommer selv med forslag til, hvordan de vil gøre deres kommune mere VILD, og kommunen med det mest fantastiske biodiversitetsprojekt kåres i slutningen 2022 til Danmarks VILDESTE kommune.

Fredensborg Kommunes konkurrencebidrag - plads til naturen

Fredensborg Kommune har gennem flere år arbejdet målrettet med mere biodiversitet i driften af de kommunale arealer, fx naturvenlig slåning af grøftekanter i by og på land, veteranisering af risikotræer, afbrænding, afgræsning, høslæt, genskabelse af hydrologi, skovrejsning og etablering af et varieret naturområde på tidligere landbrugsarealer ved Græstedgård. Forpagtningen af de sidste 60 ha kommunalt ejede landbrugsarealer er nu opsagt med henblik på omdannelse til natur.

Fredensborg Kommune har derfor set mange projekter i konkurrencen, men ønskede i konkurrencen at prioritere et ambitiøst projekt, der understøtter kommunens Grøn Politik om at skabe store sammenhængende naturområder i tæt samarbejde med borgere og lokale ildsjæle. Der tænktes især på de bynære områder i Humlebæk Syd, Nivå Ådal og Græstedgård, se kortet nedenfor.

Læs mere om kommunens indledende konkurrencebidrag i Grøn Bog – store sammenhængende naturområder

Områdeafgrænsning – med blå: lavbundsarealer og Græstedgård Naturormåde. NB afgrænsning er vejledende, men følger i store træk forslag til Kommuneplan 2021 områder med biologiske interesser samt landskabsfredningen af Usserød Ådal og Nivå ådal

Nivå Engfjord – vores endelige konkurrencebidrag

Miljøministeriet har i foråret 2022 bedt kommunerne om at indsende et endeligt konkurrenceprojekt i opløbet til konkurrencen.

Kommunen har valgt et ambitiøst finalebidrag; nemlig udvikling af et nyt, stort sammenhængende naturområde på ca. 1.000 ha mellem byområderne Nivå og Kokkedal. 

Områdets centrale del udgøres af en tidligere stenalderfjord, som i dag omfatter Nivå og Usserød ådal samt Langstrup og Lønstrup Mose, se kort nedenfor.

Visionen er på sigt at skabe et sammenhængende vedvarende naturområde af høj biodiversitetsværdi. I samspil med biodiversitet skal der på udvalgte steder arbejdes med andre målsætninger i den grønne omstilling fx klima og klimatilpasning og borgerne og borgerne skal sikres store naturoplevelser

Området er så stort, at det har potentiale for at styrke biodiversiteten i hele Nordsjælland. Projektet adresserer et af de helt centrale hovedtemaer i biodiversitetskrisen: Manglen på plads til naturen samt klimaforandringernes effekt på sårbar natur.

Kommunen ejer selv ca. 125 ha af området og har den 30. maj 2022 indviet ”Græstedgård Naturområde” - 12 ha tidligere bortforpagtet landbrugsareal. Endvidere er der sket udvidelse af hegning til afgræsning af orkideenge, støttet afgræsning af strandenge, indarbejdet biodiversitet i kommende oversvømmelsesdiger og meget andet.

Da området ejes af over 100 forskellige lodsejere vil realiseringen ske i det tempo, som lodsejerne kan se sig selv deltage i. Det vil kræve en vedvarende indsats fra kommunen i mange år frem. Kommunen vil udbrede viden om biodiversitet, inspirere og understøtte private naturprojekter. Endvidere vil kommunen indgå aktivt i et jordfordelingsprojekt omkring genskabelse af naturlig hydrologi i Langstrup Mose (delområde 1) bl.a. med kommunalt jordkøb af centrale dele. Biodiversitet tænkes ind i alle kommunale beslutninger i området.

Indsatserne understøttes politisk med en klar forventning om, at området realiseres. Der er foreløbigt afsat 5 mio. kr. til projektindsatser, herunder biodiversitetsanalyse, borgerkampagner/inddragelse, naturvenlig skovrejsning, plejeplaner, naturpleje fx. høslæt og afgræsning, opkøb af jord, jordfordeling, hegninger mv. Endvidere er der afsat 0,3 mio. kr. kr. årligt til projektledelse.

Projektområdets arbejdstitel er ”Nivå Engfjord”, som reference til stenalderfjorden. Kommunen vil i første omgang prioritere indsatser i delområde 1 (Langstrup og Lønholt Mose), se kort nedenfor.

NB afgrænsning er vejledende, men følger i store træk forslag til Kommuneplan 2021 områder med biologiske interesser samt landskabsfredningen af Usserød Ådal og Nivå ådal

Læs mere om delområderne og indsatser i Finale Grønbogen – Nivå Engfjord og tidslinjen nedenfor.

Videoer

Hanne Berg, formand for udvalget for Natur, Miljø og Bæredygtighed, lægger op til dialog omkring projektet langs Nivåen

Animation af hvordan klimaforandringerne påvirker åer, havvand, sø og grundvand med udgangspunkt i Nivåen og Langstrup Mose

Sådan vedligeholder vi vejrrabatten under hensyntagen til biodiversiteten