Forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Grønholt Å

I Vandområdeplanerne for 2015-2021 er der udpeget en vandløbsrestaureringsindsats i Grønholt Å.
 
Fredensborg Kommune har fået udarbejdet en forundersøgelse af mulighederne for at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Langstrup Å. Der er desuden udarbejdet et detailprojekt til brug ved gennemførelse af projektet.

Du kan se forundersøgelsen Grønholt Å her

Projektet omfatter udskiftning af bundmateriale fra sand og mudder til grus og sten, udlægning af grus og sten (groft materiale) på bunden af vandløbet, samt genåbning af en rørlagt strækning.
Forundersøgelsen har vist, at der er grundlag for at gennemføre et projekt i Grønholt Å.

Fredensborg Kommune agter at søge om midler til gennemførelse af projektet i efteråret 2020/ foråret 2021.
Lodsejere langs projektstrækninger vil løbende blive orienteret og involveret undervejs i projektet.
 

Hav og fisk logoEU

Vandområdeplanen 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland er fra Miljø- og Fødevarestyrelsen.

Her er der indsatser i vandløb. Det kan være genslyngning, genåbning af rørlagte vandløb, udskiftning af bundmateriale, udlægning af groft materiale og etablering af træer.

Forundersøgelse af vandløbsrestaurering i Langstrup Å
 

I Vandområdeplanerne for 2015-2021 er der udpeget en vandløbsrestaureringsindsats i Langstrup Å.
Fredensborg Kommune har fået tilsagn til at gennemføre en forundersøgelse og detailprojektering af indsatsten.  
Vandløbsrestaureringen i Langstrup Å omfatter genslyngning af dele af vandløbet, udlægning af groft materiale i bunden af vandløbet, samt etablering af træer langs dele af vandløbet.  

Forundersøgelsen finansieres delvist af Den  Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Fredensborg Kommune vil gennemføre vandplansprojekterne sammen med de berørte lodsejere. 

Vandområdeprojektet Donse Å 

 

Vi  gennemførte fra september til primo oktober 2018 kommunens første vandområdeplansprojekt.

Projektet var en genåbning af en 297 m lang rørlagt strækning af Donse Å.
Den rørlagte strækning løber nu langs med Isterødvejen men den genåbnede strækning bliver genslynget på to matrikler nord for.