Kvælstof- og fosforvådområder er med til at reducere mængden af kvælstof- og fosforudledning til de danske kystvande, fjorde og søer, hvor næringsstofferne skaber miljøproblemer.

Vådområdeprojekter placeres på lavtliggende landbrugsarealer, som omdannes til natur.
Indsatsen sker i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv og er en del af det danske landdistriktsprogram 2016-20, der overordnet set har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.
Ordningen er medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af landdistrikter 

 

Se forundersøgelse af kvælstofvådområde i Nivå