Hvem er beredskabet

Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv
Det overordnede ansvar for krisestyringen før, under og efter en hændelse ligger hos CBME. Krisestabslederen hos CBME vurderer om et varsel giver anledning til at nedsætte krisestaben, som består af repræsentanter fra parterne i oversvømmelsesberedskabet.

Nordsjællands Brandvæsen (NSBV)
NSBV er et fælleskommunalt redningsberedskab efter § 60 i styrelsesloven for Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg kommuner. Deres primære opgave i en oversvømmelsessituation er at bistå med krisestyring i den akutte fase, hvis en oversvømmelse er til fare for mennesker, samfundsmæssige værdier eller miljøet.

De prioriterer ellers selv deres redningsindsats jf. den risikobaserede dimensionering, som er en overordnet plan for NSBV’s samlede dimensionering i forhold til at yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med ulykker og katastrofer for Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Nordsjællands Park & Vej (NSPV)
NSPV udfører opgaver beskrevet som aktionskort i Fredensborg Kommunes beredskabsplan for oversvømmelser. Aktionskortene indeholder indsatser før, under og efter en hændelse med henblik på at opretholde de kritiske funktioner, som er beskrevet nedenfor.

Fredensborg Forsyning  
Fredensborg Forsyning bistår med krisestyring, materiel og sørger for at opretholde kritiske forsyningsfunktioner jf. deres egne beredskabsplaner.

Grundejere
Det er de private grundejeres eget ansvar at sikre deres ejendomme mod skadevoldende oversvømmelser under en hændelse. Læs mere under ”Sådan sikrer du din ejendom”.

Beredskabsstyrelsen
Det statslige beredskab yder bistand til de kommunale redningsberedskaber ved større hændelser. Der sker en prioritering af beredskabernes indsats ved hver enkelt hændelse ud fra en vurdering af, hvor der er størst brug for hjælp.

Prioritering af beredskabsindsatsen

Kommunen har fastlagt en prioritering af dens indsatser ved oversvømmelser. Både så borgere behandles lige, og fordi kommunen først og fremmest har et ansvar for at opretholde kritiske funktioner og at sikre de kommunale værdier, herunder dens ejendomme.
 
Den gældende prioritering er som følger:
1. Redningsveje
2. Kommunale dræn og tekniske anlæg mm.
3. Kommunale havne
4. Kommunale institutioner af vital betydning, veje og anlæg
5. Væsentlige samfundsmæssige værdier (fx kulturinstitutioner)
6. Kommunale klimatilpasningsanlæg som fx Usserød Å dige og diget nord for Nivå Havn (serviceniveau fastsættes på baggrund af en konkret vurdering)
 
Ovenstående funktioner bliver opretholdt af Nordsjællands Park & Vej (NSPV) evt. i samarbejde med Forsyningen.