Fredensborg Kommunes 17 gadekær ligger helt eller delvist på gadejord.

Gadejord er arealer, der matrikulært er uden en egentlig ejer, men i forbindelse med udskiftningen i landsbyerne i slutningen af 1700-tallet blev gadejorden udlagt til fælles eje og til brug for ejendommene i landsbyen. Ejerskabet tilfalder således fællesskabet af lodsejere uden dog at ansvaret for vedligeholdelse er formaliseret. Gadejorden omfatter ofte tillige en del af det kommunale vejareal.

Gadekæret skal som naturelement anskues som et vandhul, der ligger relativt isoleret fra den øvrige natur. Et vandhul er kendetegnet ved at være en afgrænset lille sø med en forekomst af et sø-karakteristisk plante- og dyreliv.

Vandhullets areal dækker både den blanke vandflade, den vanddækkede rørskov og den fugtige bredzone med dens karakteristiske sumpvegetation. Periodevist udtørret søbund medregnes også som en del af søen.

Et godt og velfungerende vandhul har bl.a. flade brinker med let adgang til vandet, er solbeskinnet og har en begrænset tilførsel af næringsstoffer. Hvis vandhullet har tendens til tilgroning, kan der yderligere være et behov for et passende driftsniveau. Det kunne fx omfatte regelmæssig hel eller delvis fjernelse af monokulturer af søvegetation.

Efter indstilling på dialogmøde mellem Grønt Råd og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget i 2019 besluttede Byrådet i budgetforlig 2021-2024, at øge vedligeholdelsesniveauet i og omkring kommunens gadekær beliggende på gadejord.

I perioden 2021-2028 er der afsat en anlægsbevilling - på omkring 250.000,- årligt til restaurering af kommunens 17 gadekær. Desuden har NSPV øget budgettet til driftsopgaver på de arealer omkring gadekærene, der er gadejord.

Grundet travlhed i kommunens administration vil det første projekt først blive gennemført ultimo 2022 og omfatter en oprensning af Asminderød Gadekær.

I forbindelse med den politiske beslutning er der udarbejdet en indsatsplan for gadekærene gældende for 2021-2028. I indsatsplanen bliver gadekærene og de planlagte tiltag beskrevet nærmere.  

Spørgsmål?

Skriv til natur@fredensborg.dk.