Brønde /boringer der ikke bruges, skal sløjfes. Brønden/boringen skal fyldes op og sikres mod forurening.

Sløjfningen må kun foretages af en brøndborer, der er uddannet til at foretage opfyldning af boringer og brønde og dermed har et såkaldt A-bevis. 
Du kan se en liste over brøndborere med A-bevis ved at søge på Geus.dk. Du skal selv kontakte en brøndborer. Udgifterne til sløjfning betales af ejer.

NB sløjfning af brønde skal af ejeren eller brøndborer anmeldes på www.bygogmiljoe.dk til kommunen mindst 14 dage før arbejdets udførelse med angivelse af metode og materialer.
Det er kommunen, der vurderer og bestemmer, om en brønd/boring skal kræves sløjfet efter bestemmelserne i vandforsyningsloven.
Kommunens afgørelse herom kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet