Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Psykiatri og handicap Omsorgs- og specialtandpleje

Omsorgs- og specialtandpleje

Se vores tilbud indenfor omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje

Omsorgstandpleje tilbydes borgere, som på grund af kronisk nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Det er kommunens visitationsenhed der visiterer til omsorgstandpleje. 

Tandplejen kan svare på spørgsmål om, hvad vi tilbyder i omsorgstandplejen.
Kontakt tandplejen på 70 80 75 47.

Behandlingen foregår på

  • Lystholm, plejehjem, Lystholm 20, 3480 Fredensborg
  • Skovgården, plejehjem og rehabiliteringscenter, Boserupvej 601, 3050 Humlebæk

Specialtandpleje er et tilbud til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen, dvs. borgere der har et behov for særlig tandlægefaglig behandling. 

Deltagelse i specialtandplejen forudsætter at der er indgået en aftale med Fredensborg Tandpleje. 

Specialtandpleje omfatter regelmæssige undersøgelser, forebyggende foranstaltninger og behandlinger der medvirker til at fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel. Der er mulighed for behandling i narkose. 

Fredensborg Kommune har indgået aftale med Gentofte Kommune om varetagelse af specialtandplejen for borgere fra Fredensborg. 

For borgere over 18 år er der en egenbetaling i specialtandplejen.

Personer, der er visiteret til specialtandplejen, kan efter en tandlægelig visitation i dialog specialtandplejen henvises til omsorgstandplejen, hvis der ikke længere skønnes at være et behov for specialiseret behandling.

Specialtandplejens adresse 
Bank-Mikkelsens vej 3, 2800 Gentofte
Telefon 39 98 43 40

Socialtandpleje tilbydes til kommunens mest socialt udsatte borgere, som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger i privat tandlægepraksis, omsorgstandplejen eller specialtandplejen.

Det tilbyder kommunen 

Kommunen tilbyder vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder råd og vejledning til vedligeholdelse af behandlingen, til borgere med særlige sociale problemer (sundhedsloven § 134, stk. 1) i form af:

  • Gadehjemløse og borgere, der kan benytte herberger, varmestuer, væresteder på grund af hjemløshed
  • Borgere som ikke kan opholde sig i egen bolig jf. lov om social service §§ 109 og 110 og som ikke kan benytte de eksisterende tandplejeordninger.

Kommunen kan endvidere, jf. sundhedslovens § 134, stk. 2, ud fra en konkret vurdering tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, til udsatte borgere, der ikke er omfattet af §134, stk. 1, og som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud grundet særlige sociale problemer.

  • Borgere der modtager forskellige former for sociale indsatser efter serviceloven, eller borgere der er i behandling efter sundhedsloven, fx kommunal alkoholbehandling efter sundhedsloven eller lægelig stofmisbrugsbehandling (sundhedslovens §§ 141 og 142) og som har ingen eller lille arbejdsmarkedstilknytning.

Borgeren skal vurderes

Inden der igangsættes en behandling i socialtandplejen skal der foretages en vurdering af og beslutning om, hvorvidt en borger er i målgruppen for socialtandpleje.

Ved vurderingen skal der tages stillign til om:

  • Borgeren tilhører de mest socialt udsatte grupper (sociale kriterier)
  • Borgeren kan ikke benytte de eksisterende tandplejetilbud i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller praksistandplejen (forudsætninger for at benytte de øvrige tandplejetilbud)
  • Borgeren har ud fra en tandfaglig vurdering et konkret behandlingsbehov, som er omfattet af tilbuddet om socialtandpleje (konkret behov for tandpleje)

Tandplejetilbuddet tilpasses den enkelte borgers ønsker og behov samt mulighed for at gennemføre en given undersøgelse eller behandling.

Kontakt socialtandplejen
Henvisning til socialtandplejetilbuddet kan ske ved at herberget, værestedet eller varmestuen, hvor borgeren ofte kommer, udfylder visitationsblanketten sammen med borgeren. Visitationsblanketten er en skriftlig bekræftelse på, at borgeren er i målgruppen.

Borgere, der ikke er tilknyttet et tilbud (herberg, værested eller varmestue), kan rette henvendelse til socialforvaltningen i borgeren bopælskommune. Socialforvaltningen udfylder sammen med borgeren visitationsblanketten, som skriftlig bekræftelse på, at borgeren er i målgruppen for socialtandplejetilbuddet.
Den udfyldte visitationsblanket sendes til fredensborg@fredensborg.dk (i emnefeltet påføres ”socialtandpleje”)

Hent Henvisning_Socialtandplejen.pdf

Her foregår behandlingen
Tandbehandlingen forgår på en af kommunens tandklinikker, enten på Tandklinikken Langebjergskolen, Langebjergvej 401, 3050 Humlebæk eller Tandklinikken Kokkedal, Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal

Det er ikke muligt at møde op på tandklinikken uden forudgående aftale.

Der kan bestilles tid på telefon 70 80 75 47 fra 8 - 9.45 og fra 13 - 14.45. Udenfor klinikken åbningstid henvises til Tandlægevagten i Hillerød.

 

 

Hold dig opdateret med nyt fra Fredensborg Kommune

Fredensborg Kommune

Egevangen 3 B
2980 Kokkedal

Alle EAN-oplysninger

Telefon: +45 72 56 50 00
fredensborg@fredensborg.dk

Telefontider

Mere fra os

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback