Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning samarbejder om at håndtere affald.
Fredensborg Forsyning har ansvar for fx afhentning af dagrenovation, storskrald, haveaffald, glas og papir, etc.

Fredensborg Kommune er myndighed på affaldsområdet.
Det vil sige, at kommunen skal sikre, at reglerne i affaldsplanen og affaldsregulativer overholdes, og at taksterne på området fastsættes med mere. 

Regulativ for husholdningsaffald


Efter endt offentlig høring har byrådet den 25. januar 2021 vedtaget et nyt regulativ for husholdningsaffald.

Regulativet erstatter kommunens regulativ for husholdningsaffald vedtaget den 26. september 2016.

Regulativet indeholder bestemmelser om borgernes pligter og rettigheder ved håndtering af husholdningsaffald samt beskrivelse af kommunens indsamlingsordninger og krav til sortering af affald.

Ifølge lovgivningen skal det vedtagne regulativ, inden ikrafttrædelsen offentliggøres i Energistyrelses nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativteksten er indskrevet i den obligatorisk nye paradigme for standardregulativ, som er en del af den nye affaldsbekendtgørelsen og sikrer at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgernes pligter og rettigheder mv. Strukturen og paragrafnummerering i den nye paradigme afviger fra de vedtagne version, dog er det indholdsmæssigt den samme tekst.

Regulativet er trådt i kraft d. 28. april 2021.

Baggrund for en række ændringer i regulativet, er Byrådets beslutning af d. 25. marts 2019 om indførelse af det fremtidige affaldssystem og ny indsamling af genanvendelige affaldsfraktioner i kommunen. 

Har du spørgsmål vedr. regulativer bedes du rette henvendelse til team Miljø på 72 56 50 00 eller på sorternu@fredensborg.dk.